Kariyer

Çalışanlarımızın kurumumuzun en önemli varlığı ve büyüyen başarımızın temeli olduğunu biliyoruz. İnsan kaynakları stratejimiz; alanında yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek adayları ETNA ailesine kazandırarak, kaliteli ve performansı yüksek iş sonuçları almaktır.

ETNA ailesine katılmak ister misiniz?


Genel Başvuru Formu

6698 SAYILI KANUN UYARINCA İŞ BAŞVURUSU YAPANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY FORMU 

İşbu Aydınlatma Ve Onay Formu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin yasalara uygun olarak ve yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde ve ölçüde sizin hakkınızda edineceği (hem kağıt üzerinden elden teslim ile hem elektronik formatta e-mail ile hem de web sitesi üzerinden kariyer sayfası ile) kişisel verileri (ad-soyad, iletişim bilgileri, ailevi ve kişisel ayrıntıları – resmi kurum bilgileri dahil, iş geçmişi, eğitim alt yapısı, yan haklar ile ilgili bilgiler, yönetim ya da organizasyonel değerlendirmelerde kullanılan bilgiler, sağlık raporu) ve bazı ülkelerdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar uyarınca hassas kişisel veri olarak kabul edilebilecek bilgileri (örn; sağlık ve hastalık) kapsamaktadır.

Şirketimiz, aday olduğunuz pozisyonla ilgili iş uygulamaları, kurumsal insan kaynakları programlarının yönetimi, aday değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları, işçi özlük dosyalarının tutulması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi uygulama ve sorumlulukları nedeniyle hakkınızdaki kişisel verileri tutacak ve gelecekte de toplamaya ve güncellemeye devam edecektir.

Şirketimiz, belirli durumlarda kişisel verilerinizi Şirket adına hizmet veren üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları (Örneğin; bordrolama hizmeti sağlayan şirketler, çağrı merkezleri ve destek hizmeti sağlayan firmalar-örneğin cep telefonları, filo yönetimi ve benzeri), ruhsatlandırma makamları (vergi makamları dahil) ve resmi kurumlar ya da potansiyel olarak Şirketimizin gelecekte satın alma veya devir yolu ile birleşebileceği üçüncü şahıslar, hukuk ve danışmanlık hizmeti alınan şahıs, kurum ve kuruluşlar ve benzeri kurum ve kuruluşlarla paylaşmak durumunda kalabilecek ve bazen bu üçüncü şahıslar ve Kurum ve Kuruluşlar ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalara eşit veri koruma yasaları bulunmayan yerlerde de olabilecektir. Bu paylaşımların tamamı şirketin çalışan verilerinin korunması prensipleri ve Türk Mevzuatı kapsamında yapılacaktır.

Şirketimiz, insan kaynakları birimi, bölge müdürlükleri ve temsilcilikleri, şirket resmi web sitesi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Saygılarımızla,

ALP Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Yukarıdaki “iş başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin kullanımı ile ilgili bildirimi” aldığımı; okuduğumu ve sisteme bilgilerimi girmek suretiyle onayladığımı bildiririm.